2005

Saeculum Christianum 1/2005 

INFORMACJE O TOMIE

POBIERZ TREŚĆ

Objętość: 360 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

M. Miśkiewicz, Czy Górny Orzec był wczesnośredniowieczną kolebką odrębności Mazowsza?

Z. Kropidłowski, Dobra materialne i dochody parafii puckiej od 1582 do 1766

A. Miotk, Kapucyńska misja papieska w Kongo (1645-1835)

T. Błaszczyk, Katolickie zrzeszenia na Śląsku w XIX wieku

D. Piekarska-Winkler, Odrodzenie kultu ikon maryjnych w Rosji XIX wieku na tle stosunków państwo-Kościół

H. Fokciński, Działalność ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Kazimierza Papee w okresie II wojny światowej

T. Balicki, Karol Maria Splett - biskup Wolnego Miasta Gdańska

K. Kozłowski, Wokół powstania diecezji szczecińsko-kamieńskiej w 1972 r.

C. Grajewski, Dyferencje psalmowe - uwarunkowania historyczne i estetyczne

M. Wrześniak, Włochy w relacjach polskich podróżników z XVI i XVII wieku

J. Zowczak, Wartości osobowe i społeczne nauczycieli 

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA

SPRAWOZDANIA I KRONIKA WYDZIALU

NEKROLOG

 

 

 

Saeculum Christianum 2/2005 

INFORMACJE O TOMIE

POBIERZ TREŚĆ

 

Objętość: 303 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Wawszawa

ISNN 1232-1575 

PÓŁROCZNIK

SPIS TREŚCI

Pamięci ks. prof. UKSW dra hab. Edwarda Nawrota


ROZPRAWY I ARTYKUŁY
D. Milewski, Uzurpacja Eugeniusza i ostatnie odrodzenie pogańskie w Rzymie w latach 392-394 

A. Krzepkowska, Jezuici na tle przemian politycznych, społecznych, religijnych i kulturalnych na Litwie i Żmudzi w końcu XVI-go i pierwszej połowie XVII wieku

D. Piekarska-Winkler, Idea "Świętej Rusi" i reformatorska działalność Piotra Wielkiego

S. Piech, Księża diecezji polskich - doktorzy teologii Uniwersytetu Wiedeńskiego w okresie niewoli narodowej 

T. Błaszczyk, Opieka Towarzystwa św. Wincentego a Paulo nad młodzieżą rzemieślniczą we Wrocławiu w latach 1855-1871

J. Mandziuk, Arcybiskup Bolesław Kominek z Wrocławia - autor listu biskupów polskich do niemieckich  

B. Stanaszek, Inwigilacja działalności kaznodziejskiej Kościoła przez władze państwowe na diecezji sandomierskiej w latach 1945-1970  

J. Koperek, Spór o państwo w świetle współczesnych doktryn politycznych

M.T. Chmielewski, W trosce o wychowanie patriotyczne młodzieży. Refleksja na kanwie systemu wychowawczego św. Jana Bosko (1815-1888) 

S.H. Zaręba, Religijność Polaków w procesie integracji europejskiej 

B. Szluz, Problem pracy osób niepełnosprawnych 

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA

SPRAWOZDANIA

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach